> > B & S Hotel

B & S Hotel

Hotel
 +60 7 4348000
2-10, Plaza Lian Hoe, 8, Jalan Abu Bakar, Batu Pahat, Batu Pahat - 83000

Write Review