KFC

Restaurant
 +60 7 4312122
No.75,Jalan Rugayah,Batu Pahat, Jalan Rugayah, Batu Pahat, Batu Pahat - 86300

Write Review

You might also like